โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญของโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน

โรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเหลี่ยงอบายมุข เรียนรู้แบบโครงงาน