โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรนายวีระ โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางเจ๊ะแย เหมมันต์

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางจิรบุตร พุดซ้อนดอก

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางกาญจนา สุขจันทรา

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาววิภาวรรณ จันทร์เพชร

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสมศรี ชุมนุมมณี

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางรัชนก นิลทจิตร

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายศราวุฒิ สุขจันทรา

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นางกัญญา สังข์แก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวทิศา ทองบุญ

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์


นายเอกภพ ชูช่วย

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางสาวธนพร ชุมสุวรรณ

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางพรพิมล ศรีสุข

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ