โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา

 

1)            ครูประจำการ

ที่

ชื่อ ชื่อสกุล

อายุ

อายุราช

การ

(ปี)

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี

1

นายวีระ  โกวิทางกูร

55

31

คศ.3

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

-

3

2

นางราทิพย์   ขุนทอง

40

18

คศ.3

ศษ.ม

การบริหารการศึกษา

-

 

3

นางภาวนา   มีทอง

56

35

คศ.2

ป.กศ

-

ปฐมวัย/อ.1

1

4

นางมณฑา   สุขธร

55

37

คศ.2

คบ.

สุขศึกษา

ภาษาไทย/ม.1-3

6

5

นางอุฬาริกา  ทองสีพราย

55

35

คศ.2

ศษ.บ

การประถมศึกษา

ภาษาไทย/ป.3

คณิตศาสตร์/ป.3/หน้าที่พลเมืองป.1

9

6

นางสมศรี   ซ้วนล่อง

52

33

คศ.2

ศษ.บ