โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนโดยรวม

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นสวนยางและนาข้าว มีประชากรอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงประมาณ ๑,๕๐๐ คนนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนยังมีหน่วยงานราชการที่สำคัญ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน โดยอาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทำสวนยาง ทำนา ทำสวนผลไม้ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การกวนขนมอาซูรอ