โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร
ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร

งบประมาณด้า

งบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับต้นสังกัดทั้งปี (ปีงบประมาณ 2558) 2,561,151.00 บาท

งบประมาณด้านการศึกษาที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2558) 1,360,000.00 บาท