โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0871362212
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย

4. ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ

5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

6. ห้องประวัติศาสตร์

7. ห้องสมุด

8. ห้องศูนย์ปฐมวัย

9. ห้องการงาน

10. ห้องพยาบาล

11. แปลงเกษตร “เศรษฐกิจพอเพียง”

12. น้ำตกจำลอง

100

200

100

100

100

100

100

50

100

50

200

50

 

                2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

                       

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย

2.มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยาเขตแม่ลาน

3. มัสยิดม่วงเตี้ย

4. สำนักสงฆ์แม่ลาน

5. ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน

6. สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน

7. โรงพยาบาลแม่ลาน

8. โครงการพระราชดำริอำเภอแม่ลาน(ฟาร์มตัวอย่าง)

1

1

1

1

1

1

1

1

               

 

                3) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

                                3.1 ชื่อ-สกุล นายไทย  ทองบุญ  ให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฝางการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ปี

                             3.2 ชื่อ-สกุล นางปาซียะ  ลาเตะ   ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกบัว  สถิติการให้

ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 2 ครั้ง/ปี