โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายระนอง ไชยมนตรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๕
ชื่อ-นามสกุล : นายท่าย มุขคีรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๐
ชื่อ-นามสกุล : นายพลับ ชูประวัติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๑- ๒๕๑๖
ชื่อ-นามสกุล : นายทิม เพชรสีดำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพงษ์ วันทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๖
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่น ปานแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง สุขเอียด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๗
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๕๔๐-๒๕๔๙
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ โกวิทางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน