โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณฑา สุขธร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจินดา ขุนศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิภาวรรณ จันทร์เพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกาญจนา สุขจันทรา
ครู คศ.3

นางสาวธนพร ชุมสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเจียมจิต หน่อสุข
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปิยะนุช นามบ้านชาติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิราวรรณ รามศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1