โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศราวุฒิ สุขจันทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมมาศ เขียวจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปาตานีญ๊ะห์ โดะรอเซะ
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอับดุลอาซิส สีโสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2