โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมศรี ชุมนุมมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศรีสุดา ทองอร่าม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางรอหิม๊ะ กาซอ
พนักงานราชการ

นายคมกฤช อินแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1