โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรจรูญ
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซูไลลา ยูโซะ
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมูรนี ดอกา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิยัสมี เด็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟาซีละ ยือริง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญะสมี ดอแว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟาซีละ ยือริง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัสวีดา กูนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาลียะ หามะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ มะฆุนิ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซอบารียะห์ มามะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายบริการและสวัสดิการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรจรูญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซูไลลา ยูโซะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัฟนาน มาฮะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมูรนี ดอกา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัรมีน สะแลแม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิมตินาน วาโด
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอาลียะ หามะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิบรอเฮม กะโด
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3